دبستان غیردولتی دخترانه عفاف اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

موفقیت چشم گیر دبستان را در کلیه مسائل اموزشی پرورشی و تربیتی به کادر دبستان و شما اولیای همیشه همراه را در خانواده بزرگ عفاف ، تبریک...

سرود

کسب رتبه دوم ناحیه در سرود گروهی

فایل های ضمیمه :

هنری

کسب رتبه اول ناحیه در نقاشی با گواش

فایل های ضمیمه :