دبستان غیردولتی دخترانه عفاف اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

هنری

کسب رتبه سوم ناحیه در نقاشی با مداد رنگ

سرود

کسب رتبه دوم ناحیه در سرود گروهی

فایل های ضمیمه :

هنری

کسب رتبه اول ناحیه در نقاشی با گواش

فایل های ضمیمه :